България, Пловдив 4000, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Обадете се сега+359886270795
 Предмет на инженер-консултантските услуги:

• Създаване на организация и планиране на дейностите по финансиране и реализиране на Проекта.
Целите, които могат да се постигнат са:
• Оптимизиране на всички дейности по Проекта и планиране на средствата за обезпечаване на неговата реализация;
• Осигуряване ритмичност на Строителния и Финансовия процес, които са в тясна връзка помежду си и са важна предпоставка за реализиране на Проекта в набелязаните срокове и при оптимална цена;

 Обхват на услугите
  • ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които нашите специалисти могат да извършват са следните: Изготвяне на ПРЕДВАРИТЕЛЕН БЮДЖЕТ на база одобрения Идеен проект и на опита, който имаме при реализирането на Проекти, който да послужи за предварително планиране на средствата, необходими за построяване на Обекта.
  • Съгласно инвестиционните намерения и на базата на проектните количества, изготвяне на ОБЩ ГРАФИК за извършване на всички видове Работи – основни и довършителни, който ще се актуализира месечно и поетапно въз основа на реалното изпълнение;
  •  Въз основа на одобрения ОБЩ ГРАФИК за изпълнение на СМР, се изготвя ФИНАНСОВ ПЛАН – пряко финансово отражение на Графика и План за финансиране на всички видове работи до завършването на Обекта и въвеждането му в експлоатация;
  • На базата на подробните количества на СМР, заложени в проектната документация, се изготвя и окончателния вариант на ТЕКУЩИЯ БЮДЖЕТ на Обекта – база за финансиране на всички етапи на строителството, а неговото актуализиране се извършва месечно въз основа на реално изпълнените и заплатени СМР;

Адрес: България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Телефон: +359886270795
Email:mix.group@mail.bg

© 2017 Всички права са запазени. "МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП" АД