България, Пловдив 4000, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Обадете се сега+359886270795

[/accordionitem][/cq_vc_accordion][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

РЪКОВОДСТВО НА ПРОЕКТА -test 12.15.17

Open Hours:Mn - St, 8:00 a.m. - 9:00 p.m.
123, New Lenox Chicago, IL 60606
Call Us Today0 (800) 123-456
Call Us Today0 (800) 123-456

Services

Our Classes
Skill Clinic
Youth Programs
Overnight Trips
Calendar
Pro Training

Pro Training

River Resque Courses
Technical Rope Resque
ACA Kayak Instructor Course
Raft Guide School
Calendar

Services

About Us
Guest Testimonials
Frequent Floaters
Our Staff
Our Planet

Blog Categories

Blog
Guestbook
International
Kayaking
Other Activities

My Trips

Reserve Now
Manage Reservations
Make Payments
Logout

Info

Contact Us
Location & Directions
FAQ
Gift Certificates
Regional Links
Employment Opportunities
Site map

Subscribe

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.

ThemeREX © 2016 All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy

About Us

Suspendisse auctor erat non posuere pellentesque. In hac habitasse platea dictumst.

Open Hours

Mon - Fri 9 AM - 6 PMSaturday 9 AM - 4 PMSunday Closed

Contacts

123, Lorem Street, Chicago, IL, 55085Phone: (123) 456-78-90Email: sales@yoursite.com

ThemeREX © 2016 All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy

A. Изготвяне на ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на инвестиционния Проект със съществените изисквания към строежите и НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

I. ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ по време на ПРОУЧВАНЕТО И ПРОЕКТИРАНЕТО

1. Предмет и цел на услугите

Предмет на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които извършваме по време на Проектирането е:
• Управление, координация и комплексен контрол по време на целия процес на Проектирането, по всички части и на всички фази, до
• одобряване на Проектната документация и издаване на всички Разрешения за строеж.
Целите, която могат да се постигнат благодарение на нашето сътрудничество по време на проектирането са:
• Изработване и одобряване на Проектна документация, която да гарантира реализирането на Проекта в заплануваните срокове и в рамките на одобрения от Инвеститора ПРЕДВАРИТЕЛЕН БЮДЖЕТ;

Отдел ПРОЕКТИРАНЕ на нашата фирма разполага със специалисти от всички строителни профили – архитекти и инженери, с богат опит в проектирането. Включването на тези специалисти като консултанти още по време на Проектирането би имало изключително благоприятно влияние за успешното реализиране на целия Инвестиционен проект.

• Оптимизиране на проектните решения, намиране на варианти за снижаване себестойността на Обекта още на фаза Проектиране;
• Акцентиране върху възловите и характерни за Обекта моменти, касаещи оптималната му реализация;
• Контрол по спазване на междинните и крайния срок за проектиране, своевременно задвижване на административните и съгласувателни процедури;

II. ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ при БЮДЖЕТИРАНЕТО

1. Предмет и цел на услугите

Предмет на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ще бъде:

• Създаване на организация и планиране на дейностите по финансиране и реализиране на Проекта.
Целите, които могат да се постигнат са:
• Оптимизиране на всички дейности по Проекта и планиране на средствата за обезпечаване на неговата реализация;
• Осигуряване ритмичност на Строителния и Финансовия процес, които са в тясна връзка помежду си и са важна предпоставка за реализиране на Проекта в набелязаните срокове и при оптимална цена;

2. Обхват на услугите

ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които нашите специалисти могат да извършват са следните:
a) Изготвяне на ПРЕДВАРИТЕЛЕН БЮДЖЕТ на база одобрения Идеен проект и на опита, който имаме при реализирането на Проекти, който да послужи за предварително планиране на средствата, необходими за построяване на Обекта.
b) Съгласно инвестиционните намерения и на базата на проектните количества, изготвяне на ОБЩ ГРАФИК за извършване на всички видове Работи – основни и довършителни, който ще се актуализира месечно и поетапно въз основа на реалното изпълнение;
c) Въз основа на одобрения ОБЩ ГРАФИК за изпълнение на СМР, се изготвя ФИНАНСОВ ПЛАН – пряко финансово отражение на Графика и План за финансиране на всички видове работи до завършването на Обекта и въвеждането му в експлоатация;
d) На базата на подробните количества на СМР, заложени в проектната документация, се изготвя и окончателния вариант на ТЕКУЩИЯ БЮДЖЕТ на Обекта – база за финансиране на всички етапи на строителството, а неговото актуализиране се извършва месечно въз основа на реално изпълнените и заплатени СМР;

III. ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ по време на СТРОИТЕЛСТВОТО

1. Предмет и цел на услугите
Предмет на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ще бъде:
• Организиране на постоянен контрол (СУПЕРВИЗИЯ), управление и координация на дейностите на всички Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици по време на цялостното реализиране на Проекта до окончателното завършване на Обекта и въвеждането му в експлоатация.
Целите, които се очаква да се постигнат в резултат на нашата активна дейност са:
• Осигуряване, доколкото е в разумния контрол на Инженер-консултанта, изпълнението на Проекта във времето, заложено по Графика, в рамките на одобрения Бюджет и със стандартите за изпълнение и качество, съгласувани и одобрени от Инвеститора;
• Договаряне на оптимални цени за изпълнение на всички СМР;
• Планиране на риска в максимална степен, свеждане на извънредните обстоятелства и непредвидените разходи до минимум;

2. Обхват на услугите

ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които могат да бъдат извършвани по време на строителството на Обекта, условно могат да се разпределят в две основни групи:
• Избор на всички необходими за реализиране на Обекта Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици;
• Координиране и контролиране дейностите на всички участници в Инвестиционния процес;

3. Избор на Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици

Дейностите на нашите специалисти и ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които могат да бъдат предоставени са следните:

a) Подготвяне на набор от Технически изисквания за извършването на всички, заложени по проектната документация СМР, въз основа на действащото в Р.България законодателство, в съответствие с Директивите за качество на ЕС, на база съвременния опит при изграждането на обекти и при внедряване на най-модерните технически и технологични решения;
b) Изработване на типови проекти за Договор за строителство и Договор за доставка, съобразени с принципите на договорните условия на Международния съюз на Инженерите-консултанти (ФИДИК), но адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на Р.България;
c) Подготовка на Тръжна документация за избор на Изпълнител на строителство и/или Доставчик и за всеки вид СМР, включваща: Инструкция за участие в търга, Техническите изисквания, на които трябва да отговарят съответните видове Работи, Количествена сметка на Работите, преработена в подходящ за съпоставяне на офертите вид и всякаква друга, необходима за провеждане на търга документация;
d) Изготвяне на списък с изпълнители за всеки конкурс, ползващи се с добро име в бранша, имащи необходимия опит и ресурс за изпълнение на задачата и с успешни реализации на подобни обекти;
e) Изготвяне на анализ на получените оферти и въз основа на него – представяне на Доклад-становище с предложение за избор на Изпълнител на строителство и/или Доставчик;
f) След провеждане на допълнителни преговори с кандидатите от т.н. “къса листа” и въз основа на окончателния избор от страна на Възложителя – изготвяне и представяне за подпис на окончателен Договор с Изпълнител на строителство и/или Доставчик на материали;

4. Координация и контрол дейността на всички участници в Инвестиционния проект

a) Координацията на дейността на всички участници в Инвестиционния проект започва още по време на договарянето, а контролът ще се осъществява от екипа супервайзори на Обекта;
b) Провеждане на редовни седмични работни срещи за осъществяване на оперативната координация на дейностите на всички изпълнители, обсъждане на проблемите, набелязване на мерки и оказване на помощ за тяхното навременно разрешаване, а при възникване на строго специфични проблеми на Обекта – и привличане за специализирани консултации на външни водещи специалисти в съответната област;
c) По време на целия процес на Строителството до завършване и предаване на Обекта – осъществяване на постоянен качествен контрол (супервизия), който обхваща:
• Контрол за съответствие на изпълняваните на обекта Работи с одобрената проектна документация, включително и контрол на складовете и работилниците на Изпълнителите;
• Контрол за съответствие на влаганите на обекта материали с предвидените в одобрената проектна документация, включително и контрол на складовете на Изпълнителите;
• Осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството и доказваща съответствието му с одобрената проектна документация;
d) Постоянен количествен контрол на извършваните на обекта Работи, а едновременно с него и на контрол върху плащанията на Изпълнителите и Доставчиците;
e) Сумите по всички одобрени и платени Актове за извършените през месеца Работи се отразяват в текущия Бюджет, като неговият актуализиран вариант се представя за информация всеки месец;

IV. Отчет за извършените ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

За отчитане на извършените от нас ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ се представят следните документи:
a) Изготвяне и представяне на МЕСЕЧЕН ДОКЛАД, съдържащ информация за състоянието на Проекта към момента, изпълнението на Договорите, Графика и Бюджета, а в приложения към него и техния актуализиран вариант;
b) При възникване на проблеми и/или обстоятелства, застрашаващи нормалното изпълнение на сроковете по Графика или неочаквано увеличаване на сумите по Бюджета – изготвяне на ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ИЗВЪНРЕДНИ) ДОКЛАДИ с предложения за необходимите мерки, които трябва да се вземат за преодоляване на извънредните обстоятелства;
c) След приключване на всички Работи по Проекта и завършване на договорените с Инвеститора Услуги – изготвяне и представяне на ФИНАЛЕН ДОКЛАД за изпълнението на Проекта.

Consulting Managers

инж. Георги Хорев

ДИРЕКТОР
(1990 – 2008)

 

 

инж. Румен Хорев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
(1990- ДО ДНЕС)

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • Accordion title 1


  You have to wrap each accordion block in accordionitem.
  So you can put anything in it, like a image, video or other shortcode.

 • Accordion title 2


  Hello accordion 2
  You can customize the title, color, font-size, accordion content etc in the backend.
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Accordion title 3


  Hello accordion 3
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Yet another accordion.


  Yet another accordion.
  Hi amco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  Visit my profile for more works.

РЪКОВОДСТВО НА ПРОЕКТА -test 12.15.17

Open Hours:Mn - St, 8:00 a.m. - 9:00 p.m.
123, New Lenox Chicago, IL 60606
Call Us Today0 (800) 123-456
Call Us Today0 (800) 123-456

ThemeREX © 2016 All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy

About Us

Suspendisse auctor erat non posuere pellentesque. In hac habitasse platea dictumst.

Open Hours

Mon - Fri 9 AM - 6 PMSaturday 9 AM - 4 PMSunday Closed

Contacts

123, Lorem Street, Chicago, IL, 55085Phone: (123) 456-78-90Email: sales@yoursite.com

ThemeREX © 2016 All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy

Адрес: България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Телефон: +359886270795
Email:mix.group@mail.bg

© 2017 Всички права са запазени. "МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП" АД