ОБХВАТ НА ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ

A. Изготвяне на ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на инвестиционния Проект със съществените изисквания към строежите и НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Обхватът на УСЛУГИТЕ, които извършваме, е съгласно Част ТРЕТА, Глава ДЕВЕТА от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и включва Етапа на проектиране и одобряване на Техническия проект и целия период на Строителството:

a) Изготвяне на Оценка за съответствие на Инвестиционния Проект със съществените изисквания към строежите и пълно съдействие пред заинтересованите експлоатационни дружества (НЕК, ВиК и др.), Службата по "Пожарна и Аварийна Безопасност" и органите на ДАГ за издаване на Разрешение за Строеж;
b) Подготовка за откриване на строителната площадка, определяне на строителна линия и ниво;
c) Упражняване на непрекъснат Строителен надзор по изпълнението на строежа относно спазването на изискванията към строежите, съгласно Чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
d) Изготвяне на всички актове по Наредба №3 / 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до завършване и Въвеждане в експлоатация (приемане) на строежа;
e) Съставяне на Констативен акт удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените Инвестиционни проекти, заверената Екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения Договор и пълно съдействие към заинтересованите експлоатационни дружества (НЕК, ВиК и др.), Службата по "Пожарна и Аварийна Безопасност" и ДНСК за провеждане на Приемателна комисия и издаване на Разрешение за Ползване;
f) Съставяне на Технически паспорт след завършване на строежа, съгласно Чл. 176а от ЗУТ.

B. РЪКОВОДСТВО НА ПРОЕКТА

I. ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ по време на ПРОУЧВАНЕТО И ПРОЕКТИРАНЕТО
Отдел ПРОЕКТИРАНЕ на нашата фирма разполага със специалисти от всички строителни профили - архитекти и инженери, с богат опит в проектирането. Включването на тези специалисти като консултанти още по време на Проектирането би имало изключително благоприятно влияние за успешното реализиране на целия Инвестиционен проект.

1. Предмет и цел на услугите

Предмет на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които извършваме по време на Проектирането е:
• Управление, координация и комплексен контрол по време на целия процес на Проектирането, по всички части и на всички фази, до
• одобряване на Проектната документация и издаване на всички Разрешения за строеж.
Целите, която могат да се постигнат благодарение на нашето сътрудничество по време на проектирането са:
• Изработване и одобряване на Проектна документация, която да гарантира реализирането на Проекта в заплануваните срокове и в рамките на одобрения от Инвеститора ПРЕДВАРИТЕЛЕН БЮДЖЕТ;
• Оптимизиране на проектните решения, намиране на варианти за снижаване себестойността на Обекта още на фаза Проектиране;
• Акцентиране върху възловите и характерни за Обекта моменти, касаещи оптималната му реализация;
• Контрол по спазване на междинните и крайния срок за проектиране, своевременно задвижване на административните и съгласувателни процедури;

2. Обхват на услугите

Услугите, които нашите специалисти могат да извършват по време на Проектирането са следните:
a) Изготвяне на Договор за Проектиране;
b) Изготвяне на ГРАФИК за проектиране, съгласуване и одобряване на Проектната документация, ако все още няма такъв, и провеждане на контрол по неговото изпълнение;
c) Постоянен контрол на проектирането и своевременно оказване на помощ за решаване на всички проблеми, възникнали в процеса на проектирането;
d) Оказване на помощ и специализирани консултации за оптимизиране на проектните решения с оглед снижаване на себестойността и съкращаване сроковете на строителството;
e) Съгласуване на проектите между отделните специалности с цел свеждане до минимум на проблемите, които могат да възникнат по време на строителството, свързани с координацията и технологичната последователност на всички Строително-монтажни работи (СМР);
f) Помощ и специализирани консултации по пълнотата на проектите и окомплектоване на проектната документация с цел безпроблемното й одобряване от оторизираните държавни и/или общински органи и експертните съвети на инфраструктурните експлоатационни дружества;
g) Освен изброените по-горе Услуги можем да организираме оказване на помощ и специализирани консултации от привлечени външни водещи специалисти за решаване на строго специфични проблеми и задачи.

II. ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ при БЮДЖЕТИРАНЕТО

1. Предмет и цел на услугите

Предмет на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ще бъде:

• Създаване на организация и планиране на дейностите по финансиране и реализиране на Проекта.
Целите, които могат да се постигнат са:
• Оптимизиране на всички дейности по Проекта и планиране на средствата за обезпечаване на неговата реализация;
• Осигуряване ритмичност на Строителния и Финансовия процес, които са в тясна връзка помежду си и са важна предпоставка за реализиране на Проекта в набелязаните срокове и при оптимална цена;

2. Обхват на услугите

ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които нашите специалисти могат да извършват са следните:
a) Изготвяне на ПРЕДВАРИТЕЛЕН БЮДЖЕТ на база одобрения Идеен проект и на опита, който имаме при реализирането на Проекти, който да послужи за предварително планиране на средствата, необходими за построяване на Обекта.
b) Съгласно инвестиционните намерения и на базата на проектните количества, изготвяне на ОБЩ ГРАФИК за извършване на всички видове Работи - основни и довършителни, който ще се актуализира месечно и поетапно въз основа на реалното изпълнение;
c) Въз основа на одобрения ОБЩ ГРАФИК за изпълнение на СМР, се изготвя ФИНАНСОВ ПЛАН - пряко финансово отражение на Графика и План за финансиране на всички видове работи до завършването на Обекта и въвеждането му в експлоатация;
d) На базата на подробните количества на СМР, заложени в проектната документация, се изготвя и окончателния вариант на ТЕКУЩИЯ БЮДЖЕТ на Обекта - база за финансиране на всички етапи на строителството, а неговото актуализиране се извършва месечно въз основа на реално изпълнените и заплатени СМР;

III. ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ по време на СТРОИТЕЛСТВОТО

1. Предмет и цел на услугите
Предмет на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ще бъде:
• Организиране на постоянен контрол (СУПЕРВИЗИЯ), управление и координация на дейностите на всички Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици по време на цялостното реализиране на Проекта до окончателното завършване на Обекта и въвеждането му в експлоатация.
Целите, които се очаква да се постигнат в резултат на нашата активна дейност са:
• Осигуряване, доколкото е в разумния контрол на Инженер-консултанта, изпълнението на Проекта във времето, заложено по Графика, в рамките на одобрения Бюджет и със стандартите за изпълнение и качество, съгласувани и одобрени от Инвеститора;
• Договаряне на оптимални цени за изпълнение на всички СМР;
• Планиране на риска в максимална степен, свеждане на извънредните обстоятелства и непредвидените разходи до минимум;

2. Обхват на услугите

ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които могат да бъдат извършвани по време на строителството на Обекта, условно могат да се разпределят в две основни групи:
• Избор на всички необходими за реализиране на Обекта Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици;
• Координиране и контролиране дейностите на всички участници в Инвестиционния процес;

3. Избор на Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици

Дейностите на нашите специалисти и ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които могат да бъдат предоставени са следните:

a) Подготвяне на набор от Технически изисквания за извършването на всички, заложени по проектната документация СМР, въз основа на действащото в Р.България законодателство, в съответствие с Директивите за качество на ЕС, на база съвременния опит при изграждането на обекти и при внедряване на най-модерните технически и технологични решения;
b) Изработване на типови проекти за Договор за строителство и Договор за доставка, съобразени с принципите на договорните условия на Международния съюз на Инженерите-консултанти (ФИДИК), но адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на Р.България;
c) Подготовка на Тръжна документация за избор на Изпълнител на строителство и/или Доставчик и за всеки вид СМР, включваща: Инструкция за участие в търга, Техническите изисквания, на които трябва да отговарят съответните видове Работи, Количествена сметка на Работите, преработена в подходящ за съпоставяне на офертите вид и всякаква друга, необходима за провеждане на търга документация;
d) Изготвяне на списък с изпълнители за всеки конкурс, ползващи се с добро име в бранша, имащи необходимия опит и ресурс за изпълнение на задачата и с успешни реализации на подобни обекти;
e) Изготвяне на анализ на получените оферти и въз основа на него - представяне на Доклад-становище с предложение за избор на Изпълнител на строителство и/или Доставчик;
f) След провеждане на допълнителни преговори с кандидатите от т.н. "къса листа" и въз основа на окончателния избор от страна на Възложителя - изготвяне и представяне за подпис на окончателен Договор с Изпълнител на строителство и/или Доставчик на материали;

4. Координация и контрол дейността на всички участници в Инвестиционния проект

a) Координацията на дейността на всички участници в Инвестиционния проект започва още по време на договарянето, а контролът ще се осъществява от екипа супервайзори на Обекта;
b) Провеждане на редовни седмични работни срещи за осъществяване на оперативната координация на дейностите на всички изпълнители, обсъждане на проблемите, набелязване на мерки и оказване на помощ за тяхното навременно разрешаване, а при възникване на строго специфични проблеми на Обекта - и привличане за специализирани консултации на външни водещи специалисти в съответната област;
c) По време на целия процес на Строителството до завършване и предаване на Обекта - осъществяване на постоянен качествен контрол (супервизия), който обхваща:
• Контрол за съответствие на изпълняваните на обекта Работи с одобрената проектна документация, включително и контрол на складовете и работилниците на Изпълнителите;
• Контрол за съответствие на влаганите на обекта материали с предвидените в одобрената проектна документация, включително и контрол на складовете на Изпълнителите;
• Осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството и доказваща съответствието му с одобрената проектна документация;
d) Постоянен количествен контрол на извършваните на обекта Работи, а едновременно с него и на контрол върху плащанията на Изпълнителите и Доставчиците;
e) Сумите по всички одобрени и платени Актове за извършените през месеца Работи се отразяват в текущия Бюджет, като неговият актуализиран вариант се представя за информация всеки месец;

IV. Отчет за извършените ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

За отчитане на извършените от нас ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ се представят следните документи:
a) Изготвяне и представяне на МЕСЕЧЕН ДОКЛАД, съдържащ информация за състоянието на Проекта към момента, изпълнението на Договорите, Графика и Бюджета, а в приложения към него и техния актуализиран вариант;
b) При възникване на проблеми и/или обстоятелства, застрашаващи нормалното изпълнение на сроковете по Графика или неочаквано увеличаване на сумите по Бюджета - изготвяне на ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ИЗВЪНРЕДНИ) ДОКЛАДИ с предложения за необходимите мерки, които трябва да се вземат за преодоляване на извънредните обстоятелства;
c) След приключване на всички Работи по Проекта и завършване на договорените с Инвеститора Услуги - изготвяне и представяне на ФИНАЛЕН ДОКЛАД за изпълнението на Проекта.

C. Консултиране и разработване на ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ за Безвъзмездно финансиране

a) Разработване на целия инвестиционен процес до усвояване на безвъзмездното финансиране;
b) Предпроектно консултиране и информация по европейски програми и фондове;
c) Подготовка на цялата проектна документация за кандидатстване на фирми и общини;
d) Консултиране и разработване на форми и проекти за кандидатстване пред Оперативните Програми;
e) Управление и мониторинг на проекти по европейските фондове и програми;
f) Консултиране и разработване на Обществени Поръчки по ЗОП;
g) Консултиране и разработване на Обществени поръчки, съгласно разписаните правила, изискванията и оценъчни критерии на съответните Оперативни Програми;
h) Изготвяне на бизнес предложения / проекти;
i) Изготвяне на финансови анализи:

- Изготвяне на прогнозни парични потоци;
- Изготвяне на инвестиционен анализ;
- Финансово и стратегическо планиране;
- Изготвяне на проекто бюджет;

j) Изготвяне на предложение за проект;
k) Търсене на източници за финансиране;
l) Разработване на Стратегия за получаване на финансиране;