+359 884 59 96 59
office@mixgroupbg.com
гр.Пловдив, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6

Микс Консултинг
Груп АД

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Услуги

Консултантски услуги и строителен надзор по време на СТРОИТЕЛСТВОТО

Услуги

Консултантски услуги и строителен надзор по време на СТРОИТЕЛСТВОТО

  • Откриване на строителната площадка, определяне на строителна линия и ниво на строежа;
  • Заверка на Заповедната книга на строежа;
  • Упражняване на непрекъснат Строителен надзор по изпълнението на строежа относно спазването на изискванията към строежите  съгласно Чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
  • Следене и контрол за пълнотата на документацията и изготвяне на всички актове по Наредба №3/ 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до завършване и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежа;
  • Следене и контрол за качеството на влаганите строителни продукти на строежа;
  • Съставяне на Констативен акт, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените Инвестиционни проекти, заверената Екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения Договор;
  • Изготвяне на Окончателен доклад до Възложителя след приключване на всички строително–монтажни работи и проведени 72-часови проби;
  • Съставяне на Технически паспорт след завършване на строежа съгласно Чл. 176а от ЗУТ;
  • Окомплектоване на цялата документация и подготовка на искане за ДНСК/ Община за приемане и въвеждане на обекта в експлоатация;
  • Действия по организацията на Държавна приемателна комисия, оформяне на протокол обр.16 и консултантска дейност до издаване на РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Микс Консултинг Груп АД
Управление на големи
инвестиционни проекти

© 2023 mixgroupbg.com

За връзка с нас