+359 884 59 96 59
office@mixgroupbg.com
гр.Пловдив, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6

Микс Консултинг
Груп АД

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Услуги

Инженер-консултантски услуги по време на строителството

Услуги

Инженер-консултантски услуги по време на строителството

Предмет на услугите:

Предмет на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ще бъде:
• Организиране на постоянен контрол (СУПЕРВИЗИЯ), управление и координация на дейностите на всички Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици по време на цялостното реализиране на Проекта до окончателното завършване на Обекта и въвеждането му в експлоатация.

Цел на услугите:

Целите, които се очаква да се постигнат в резултат на нашата активна дейност, са:
• Осигуряване, доколкото е в разумния контрол на Инженер-консултанта, изпълнението на Проекта във времето, заложено по Графика, в рамките на одобрения Бюджет и със стандартите за изпълнение и качество, съгласувани и одобрени от Инвеститора;
• Договаряне на оптимални цени за изпълнение на всички СМР;
• Планиране на риска в максимална степен, свеждане на извънредните обстоятелства и непредвидените разходи до минимум.

Обхват на услугите:

ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които може да бъдат извършвани по време на строителството на Обекта, условно могат да се разпределят в две основни групи:
• Избор на всички необходими за реализиране на Обекта Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици;
• Координиране и контролиране дейностите на всички участници в Инвестиционния процес.

Избор на Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици:

Дейностите на нашите специалисти и ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които могат да бъдат предоставени, са следните:

• Подготвяне на набор от Технически изисквания за извършването на всички, заложени по проектната документация СМР, въз основа на действащото в Р.България законодателство, в съответствие с Директивите за качество на ЕС, на база съвременния опит при изграждането на обекти и при внедряване на най-модерните технически и технологични решения;
• Изработване на типови проекти за Договор за строителство и Договор за доставка, съобразени с принципите на договорните условия на Международния съюз на Инженерите-консултанти (ФИДИК), но адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на Р.България;
• Подготовка на Тръжна документация за избор на Изпълнител на строителство и/или Доставчик и за всеки вид СМР, включваща: Инструкция за участие в търга, Техническите изисквания, на които трябва да отговарят съответните видове Работи, Количествена сметка на Работите, преработена в подходящ за съпоставяне на офертите вид и всякаква друга, необходима за провеждане на търга документация;
• Изготвяне на списък с изпълнители за всеки конкурс, ползващи се с добро име в бранша, имащи необходимия опит и ресурс за изпълнение на задачата и с успешни реализации на подобни обекти;
• Изготвяне на анализ на получените оферти и въз основа на него – представяне на Доклад-становище с предложение за избор на Изпълнител на строителство и/или Доставчик;
• След провеждане на допълнителни преговори с кандидатите от т.н. „къса листа” и въз основа на окончателния избор от страна на Възложителя – изготвяне и представяне за подпис на окончателен Договор с Изпълнител на строителство и/или Доставчик на материали;

Координация и контрол на дейността на всички участници в Инвестиционния проект:
 • Координацията на дейността на всички участници в Инвестиционния проект започва още по време на договарянето, а контролът ще се осъществява от екипа супервайзори на Обекта;
 • Провеждане на редовни седмични работни срещи за осъществяване на оперативната координация на дейностите на всички изпълнители, обсъждане на проблемите, набелязване на мерки и оказване на помощ за тяхното навременно разрешаване, а при възникване на строго специфични проблеми на Обекта – и привличане за специализирани консултации на външни водещи специалисти в съответната област;
 • По време на целия процес на Строителството до завършване и предаване на Обекта – осъществяване на постоянен качествен контрол (супервизия), който обхваща:
  – Контрол за съответствие на изпълняваните на обекта Работи с одобрената проектна документация, включително и контрол на складовете и работилниците на Изпълнителите;
  – Контрол за съответствие на влаганите на обекта материали с предвидените в одобрената проектна документация, включително и контрол на складовете на Изпълнителите;
  – Осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството и доказваща съответствието му с одобрената проектна документация;
  – Постоянен количествен контрол на извършваните на обекта Работи, а едновременно с него и на контрол върху плащанията на Изпълнителите и Доставчиците;
  – Сумите по всички одобрени и платени Актове за извършените през месеца Работи се отразяват в текущия Бюджет, като неговият актуализиран вариант се представя за информация всеки месец.

Микс Консултинг Груп АД
Управление на големи
инвестиционни проекти

© 2023 mixgroupbg.com

За връзка с нас